آدرس: سمنان-کیلومتر 5 جاده دامغان- مجتمع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان -کتابخانه مرکزی- صندوق پستی 3513138111

 

فرم ارسال درخواست

مدیر منابع الکترونیک: دکتر مرجان مومنی- mmomeni386@semums.ac.ir

تلفن:33654185 -023

نمابر: 33654185-023

پست الکترونیک کتابخانه مرکزی دانشگاه: library@semums.ac.ir   

پست الکترونیکی کتابخانه دیجیتال دانشگاه:  diglib@semums.ac.ir

پست الکترونیک مدیریت کتابخانه مرکزی دانشگاه: centlib@semums.ac.ir

 

google map