آدرس ایمیل شماره تماس

مدرک تحصیلی   

رشته تحصیلی  

سمت           

نام و نام خانوادگی

saeid_valizadeh@yahoo.com 023- 33654219

دکترا

ویروس شناسی پزشکی

ریاست کتابخانه مرکزی

دکتر سعید ولی زاده 

mmomeni386@semums.ac.ir 023- 33654185

دکترا

کتابداری واطلاع رسانی

مدیر تامین منابع الکترونیک

دکتر مرجان مومنی

mo1357moazzen@yahoo.com 023- 33654185

کارشناسی ارشد

کتابداری واطلاع رسانی

مدیرداخلی کتابخانه

منیره موذن

mansooreh_akbari@yahoo.com 023- 33654185 کارشناسی کتابداری واطلاع رسانی کتابدار

منصوره اکبری

ssomaye.61@gmail.com 023- 33654185 کارشناسی ارشد کتابداری واطلاع رسانی

کتابدار

سمیه صالحی نژاد