نام و نام خانوادگی

سمت

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

شماره تماس

مریم خیرخواه

کتابدار کتابخانه دانشکده توانبخشی

مدیریت

لیسانس

33333245

عاطفه عزیزیان

مسئول کتابخانه دانشکده بهداشت دامغان

کتابداری

لیسانس

35220140-44

داخلی 1030

مینا عسکری

مسئول کتابخانه دانشکده دندان پزشکی

کتابداری

لیسانس

33654170

داخلی 116

سمیه کاشیان مسئول کتابخانه بیمارستان کوثر کتابداری لیسانس

33437821-5

داخلی 2207

مرضیه عضدی مسئول کتابخانه بیمارستان امیرالمومنین(ع) کتابداری لیسانس

33460055

داخلی 2240

سعیده زرین کمر کتابدار کتابخانه دانشکده بهداشت و پیراپزشکی آرادان

مهندسی برق

 

کارشناس ارشد 34544841

فاطمه شکیبافر

کتابدار کتابخانه دانشکده پیراپزشکی سرخه
پرستاری

لیسانس

 
پوران معدنی
کتابدار کتابخانه مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی