آدرس ایمیل شماره تماس

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

سمت

نام و نام خانوادگی

saeid_valizadeh@yahoo.com 023- 33654219

دکترا

ویروس شناسی پزشکی

ریاست کتابخانه مرکزی

دکتر سعید ولی زاده

mmomeni386@semums.ac.ir 023- 33654185

دکترا

کتابداری واطلاع رسانی

مدیر تامین منابع الکترونیک

دکتر مرجان مومنی


mo1357moazzen@yahoo.com 023- 33654185

کارشناسی ارشد

کتابداری واطلاع رسانی

مدیرداخلی کتابخانه

منیره موذن


jbaharmast@yahoo.com 023- 33654185

کارشناسی

کتابداری واطلاع رسانی

مسئول بخش فهرست نویسی و کتابدار

جمیله بهارمست


fkhosravi2007@yahoo.com 023- 33654185

کاردانی

کتابداری واطلاع رسانی

مسئول بخش مجلات چاپی و کتابدار

فرشته خسروی


mansooreh_akbari@yahoo.com 023- 33654185 کارشناسی کتابداری واطلاع رسانی کتابدار

منصوره اکبری


ssomaye.61@gmail.com 023- 33654185 کارشناسی ارشد کتابداری واطلاع رسانی

 


کتابدار

 

سمیه صالحی نژاد

moradi_semlib@yahoo.com 023- 33654185

کاردانی

کاردانی تکنولوژی

مسئول سایت کامپیوتر برادران و کتابدار

حسین مرادی حقیقی