نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران
مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی

نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران

رئیس نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از آغاز ثبت نام دانشجویان، طلاب و اعضای هیئت علمی دانشگاه برای دریافت یارانه اعتباری خرید کتاب (بن کتاب) در این نمایشگاه خبر داد و گفت: در این نمایشگاه، یارانه اعتباری خرید کتاب دانشجویان و طلاب و اعضای هیئت علمی افزایش یافته است.