منابع الکترونیک مشترک دانشگاه

 

منابع الکترونیک مشترک دانشگاه

 

پایگاه های اطلاعاتی (Databases)

 

دسترسی برقرار نیست.

 

 


 


دسترسی برقرار نیست.

 

 

       

 

 

مجلات الکترونیک (E-Journals)

 


دسترسی برقرار نیست.

 

دسترسی برقرار نیست.


   

 

 

 

 

کتاب و اطلس های الکترونیک (E-Books, Atlases & CME's)

 

 

دسترسی برقرار نیست.

 

منابع پزشکی مبتنی بر شواهد( Evidence-Based Resources)

 

دسترسی برقرار نیست.

دسترسی برقرار نیست.

 

 

 

   

 

تصاویر و ویدئوهای پزشکی (Multimedia (Movies, Images, Slides)

 

           

 


دسترسی برقرار نیست.

دسترسی برقرار نیست.

 

پایگاه های اطلاعاتی داخلی (Local Resources)

 

 

  

 

منابع پزشکی رایگان(Free Medical Resources)

 

 

 

           

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی سمنان
کلمات کلیدی