کتابخانه مرکزی دانشگاه

کارگاه آشنایی با سامانه نوپا

کارگاه آشنایی با نوپا و سامانه های آن در تاریخ چهارشنبه 27 آذر سال جاری از ساعت 8 لغایت 13 جهت کتابداران و کارشناسان پژوهشی دانشگاه برگزار شد. سخنران این کارگاه که با حضور 20 نفر از کتابداران و کارشناسان پژوهشی دانشگاه برگزار شد خانم دکتر مومنی بودند. در این کارگاه مطالبی در خصوص سامانه نوپا و سایر سامانه های 12 گانه این مجموعه با تاکید بر سامانه منبع یاب بیان شد. شرکت کنندگان در کارگاه همزمان کار عملی نیز انجام می دادند.

کارگاه آشنایی با نوپا و سامانه های آن در تاریخ چهارشنبه 27 آذر سال جاری از ساعت 8 لغایت 13 جهت کتابداران و کارشناسان پژوهشی دانشگاه برگزار شد. سخنران این کارگاه که با حضور 20 نفر از کتابداران و کارشناسان پژوهشی دانشگاه برگزار شد خانم دکتر مومنی بودند. در این کارگاه مطالبی در خصوص سامانه نوپا و سایر سامانه های 12 گانه این مجموعه با تاکید بر سامانه منبع یاب بیان شد. شرکت کنندگان در کارگاه همزمان کار عملی نیز انجام می دادند.

کلمات کلیدی
دکتر مرجان مومنی
تهیه کننده:

دکتر مرجان مومنی